Bli medlem
Välkommen. Vi är mycket glada att få dig som medlem. Vi kommer att hjälpa dig med allt som behövs för att ansöka om medlemskap. Bli medlem För medlemskap behöver du fylla i de här blanketterna....
Förhandlingsrätten
Föreningsrätten är en grundläggande rättighet som ger dig möjlighet att fritt organisera dig i den fackförening du själv vill, förutsatt att inte föreningens stadgar hindrar dig från inträde. Likaså är det din rättighet att verka för...
Försäkringar
Arbetsmarknadsförsäkningar Som medlem i TBF är Du försäkrad  på Ditt arbete på samma sätt som övriga anställda. Försäkringsskyddet (tex AFA eller liknande) är inte kopplat till fackförening utan ligger på arbetsgivaren att teckna. Det är...

Det senaste från TingvallaBro

Bli medlem nu
Tingvallabro Fackförening är till för dig som arbetstagare oavsett vilken bransch du arbetar inom. Våra erfarna ombudsmän finns till för dig som råd och stöd...
Read More

Försäkringar

Arbetsmarknadsförsäkningar

Som medlem i TBF är Du försäkrad  på Ditt arbete på samma sätt som övriga anställda. Försäkringsskyddet (tex AFA eller liknande) är inte kopplat till fackförening utan ligger på arbetsgivaren att teckna. Det är arbetsgivaren som betalar premien. Ingen facklig part, oavsett om det är TBF eller någon annan, tecknar kollektivavtal med mindre än att det omfattar ett godtagbart försäkringsskydd för de anställda.

Omfattningen av försäkringsskyddet grundar sig i regel på de sk. arbetsmarknads försäkringarna (AMF) som omfattar:

 • AGB – avgångsbidrag
 • AGS – avtalsgruppsjukförsäkring
 • STP – särskild tilläggspension
 • TGL – tjänstegrupplivförsäkring
 • TFA – trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Du går således inte miste om det försäkringsskydd som föreligger på Din arbetsplats vid övergång till TBF. Även här är bevakningen av Dina rättigheter det primära.

Som medlem i TBF har du möjlighet att teckna gruppförsäkring hos Skandia.Den ansöker du om här.

Fackförening

Tingvallabro Fackförening
En oberoende fackförening

Tingvallabro fackförening är en oberoende fackförening för alla yrken. Vi har förhandlingsrätt på alla arbetsplatser och du har samma rättigheter som du alltid haft, bara en närmare och direkt personlig kontakt med dina ombudsmän. Vi förhandlar för dig när du behöver hjälp på din arbetsplats.

Bli medlem

Välkommen att ansöka om medlemskap. 

A-kassa

Vi använder Alfa kassan.

Tingvalla-Bro Fackförening TBF organiserar alla inom Sverige, oavsett yrke.

 • TBF är partipolitiskt obundna. Varje medlem har rätt engagera sig i partipolitisk verksamhet eller annan förenings verksamhet så länge denne inte bedrivs genom organisationen.
 • Den fackliga ekonomiska verksamheten bygger på att löntagare har gemensamma grundläggande intressen. Att steg för steg öka löntagarnas inflytande är ett led i att få bra arbetsplatser där de som arbetar fattar besluten.
 • Vi ser arbetsplatserna som den självklara utgångspunkten för att driva fackliga frågor. Arbetsplatsen skall också ta ansvar för att frågor rörande dess produktion, tjänster, försäljning, etc, genomförs utan rovdrift på människa och miljö.
 • I TBF är det de som berörs som fattar besluten. Varje medlem, grupp eller organisationsenhet är självbestämmande i egna angelägenheter. Vi verkar för att varje medlem aktivt deltar i verksamheten men på frivillig basis. Ombud och funktionärer skall följa medlemmarnas beslut så länge dessa inte står i strid med principer och tidigare fattade beslut.
 • Vi hävdar alla människors lika värde och lika rättigheter oavsett förmåga eller förutsättningar, likaså oavsett nationalitet, kön eller religion. Vi hävdar också alla människors rätt till livskvalitet och möjligheter att förfoga över sina livsbetingelser. Varje människa ska ha rätt till en meningsfull sysselsättning, där var och en äger inflytande över det egna arbetet.
 • TBF driver frågor av såväl gemensamt intresse för olika yrkesgrupper som mer yrkesspecifika. Vare sig en fråga berör en större grupp eller enskild är det den/de berörda som avgör hur denna skall drivas.
 • Du har som medlem rätt till förhandlingsbiträde, hjälp med frågor som rör arbetsrätt, a-kassa, försäkringar m m. Som medlem omfattas du självfallet av AMF-försäkringar på samma sätt som alla andra, då dessa inte påverkas av facklig tillhörighet.
 • Medlemsdemokrati innebär att du som medlem t. ex kan rösta om medlemsavgift, personalavtal, stridsåtgärder, etc.
 • Förhandlingen är ett av TBF:s mest framgångsrika instrument. Detta beroende på att berörda medlemmar oftast är med, samt vår mångåriga erfarenhet av förhandling inom flertalet branscher. Till din hjälp finns en förhandlingsgrupp, ombudsmän och arbetsrättsjurister vid behov.

Kontakta oss om du vill ha mer information.

Kontakta oss

DSC_4797

Expeditionen
Hantverksvägen 2
663 34 Skoghall

Öppet
måndag-torsd 09.00-16.30
fredag 09.00-13.00

Telefon 054-15 49 62

Ombudsman

Pole

Per-Olov Backlund

backlund@tingvallabro.se

Ombudsman

helene

Heléne Ahlström

helene@tingvallabro.se

Ordförande

Kenneth van Baaren 054 – 15 49 62

Visa större karta