Om oss

Tingvalla-Bro Fackförening TBF organiserar alla inom Sverige, oavsett yrke.

  • TBF är partipolitiskt obundna. Varje medlem har rätt engagera sig i partipolitisk verksamhet eller annan förenings verksamhet så länge denne inte bedrivs genom organisationen.
  • Den fackliga ekonomiska verksamheten bygger på att löntagare har gemensamma grundläggande intressen. Att steg för steg öka löntagarnas inflytande är ett led i att få bra arbetsplatser där de som arbetar fattar besluten.
  • Vi ser arbetsplatserna som den självklara utgångspunkten för att driva fackliga frågor. Arbetsplatsen skall också ta ansvar för att frågor rörande dess produktion, tjänster, försäljning, etc, genomförs utan rovdrift på människa och miljö.
  • I TBF är det de som berörs som fattar besluten. Varje medlem, grupp eller organisationsenhet är självbestämmande i egna angelägenheter. Vi verkar för att varje medlem aktivt deltar i verksamheten men på frivillig basis. Ombud och funktionärer skall följa medlemmarnas beslut så länge dessa inte står i strid med principer och tidigare fattade beslut.
  • Vi hävdar alla människors lika värde och lika rättigheter oavsett förmåga eller förutsättningar, likaså oavsett nationalitet, kön eller religion. Vi hävdar också alla människors rätt till livskvalitet och möjligheter att förfoga över sina livsbetingelser. Varje människa ska ha rätt till en meningsfull sysselsättning, där var och en äger inflytande över det egna arbetet.
  • TBF driver frågor av såväl gemensamt intresse för olika yrkesgrupper som mer yrkesspecifika. Vare sig en fråga berör en större grupp eller enskild är det den/de berörda som avgör hur denna skall drivas.
  • Du har som medlem rätt till förhandlingsbiträde, hjälp med frågor som rör arbetsrätt, a-kassa, försäkringar m m. Som medlem omfattas du självfallet av AMF-försäkringar på samma sätt som alla andra, då dessa inte påverkas av facklig tillhörighet.
  • Medlemsdemokrati innebär att du som medlem t. ex kan rösta om medlemsavgift, personalavtal, stridsåtgärder, etc.
  • Förhandlingen är ett av TBF:s mest framgångsrika instrument. Detta beroende på att berörda medlemmar oftast är med, samt vår mångåriga erfarenhet av förhandling inom flertalet branscher. Till din hjälp finns en förhandlingsgrupp, ombudsmän och arbetsrättsjurister vid behov.